Относителен дял на депутатските места заемани от жени

11.3.2021 г.
Относителен дял на депутатските места заети от жени в народното събрание към 31.12. на референтната година, изразено като процент от всички депутатски места.