За Мониторстат

Информационна система „Мониторстат“ е разработена в рамките на проект „Изграждане на статистическа база и информационна система за мониторинг на европейски и национални стратегии и регионална политика“, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) 2014 - 2020 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

ИС „Мониторстат“ е основана на статистическа база данни от изследвания на Националния статистически институт, органите на статистиката и ведомства, отговорни за събирането на информация за мониторинг на различни стратегии и програми. Системата е централизирана, уеббазирана, с два основни модула, предоставящи достъп до индикатори и метаданни от статистически изследвания за национални, европейски и международни стратегии и оперативните програми на ЕС за периода 2014 - 2020 година.

 

ИС „Мониторстат“ осигурява възможност за:

 

  • усъвършенстване на процесите по стратегическо планиране, мониторинг на изпълнението на национални и европейски стратегии и вземане на управленски решения за изпълнението на политики чрез разработване на статистическа рамка, процедури и система за събиране на информация;
  • осигуряване на текущ мониторинг на индикаторите за резултат по оперативните програми за програмния период 2014 - 2020 година;
  • реализиране на стратегическите цели за електронно управление и устойчивост на предоставяната от НСИ информация за оценка на изпълнението на целите по национални, европейски и международни стратегии и програми;
  • повишаване на административния капацитет на държавните институции;
  • развитие на електронното управление;
  • намаляване на хартиения документооборот, което ще се отрази благоприятно на опазването на околната среда.

 

© Национален статистически институт, 2019