Население в риск от бедност или социално изключване - %

6.11.2019 г.