Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2030

23.3.2021 г.

НСИ публикува индикатори от регулярно провежданите статистически изследвания, свързани с мониторинга на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване с хоризонт 2030 г. (НСНБНСВ 2030). Стратегията отразява визията, целите и приоритетите за утвърждаване на интегриран подход за превенция на явлението бедност, както и за овладяване на последиците от неговото разпространение, и допринася за постигане на съответствие и взаимно допълване между секторните политики и стратегии, които спомагат за насърчаване на социалното включване.

Борбата с бедността е сред ключовите цели в Дневния ред 2030 на ООН и е пряко свързана с основния му принцип „никой да не бъде изоставен“, който поставя специален фокус върху уязвимите лица и групи в риск от маргинализиране и социално изключване. В този смисъл очертаните в НСНБНСВ 2030 водещи приоритети в областта на заетостта, образованието и здравеопазването кореспондират и с изпълнението на Дневния ред 2030 на ООН и неговите Цели за устойчиво развитие.

Повече информация за стратегията и индикаторите за мониторинг можете да намерите в раздел „Национални стратегии“.