Енергийна стратегия на Република България

2.12.2020 г.

НСИ публикува индикатори от регулярно провежданите статистически изследвания, свързани с мониторинга на „Енергийна стратегия на Република България до 2020 г. за надеждна, ефективна и по-чиста енергетика“. Енергийната стратегия е основополагащ документ на националната енергийна политика, която се одобрява от Министерския съвет и се приема от Народното събрание на Република България. Документът отразява политическата визия на Правителството за европейското развитие на България, съобразена с актуалната европейска рамка на енергийната политика и световните тенденции в развитието на енергийните технологии. Основните приоритети в Енергийната стратегия могат да се сведат до следните пет направления:

  • гарантиране сигурността на доставките на енергия;
  • достигане на целите за възобновяема енергия;
  • повишаване на енергийната ефективност;
  • развитие наконкурентен енергиен пазар и политика, насочена към осигуряване на енергийните нужди;
  • защита на интересите на потребителите.

 Повече информация в раздел „Национални стратегии“.