Нова информационна система "Мониторстат" на НСИ

18.12.2019 г.

Успешно приключи работата по проект „Изграждане на статистическа база и информационна система за мониторинг на европейски и национални стратегии и регионална политика“, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) 2014 - 2020 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Основната цел на проекта беше разработване на статистическа рамка и процедури за събиране и разпространение на информация с оглед оптимизиране на процесите на обмен на данни и достъпност и публичност на информацията за регулярно наблюдение и оценка на изпълнението на национални и европейски стратегии и мониторинг на индикаторите за резултат по оперативните програми за програмния период 2014 - 2020 година.

В рамките на проекта беше разработена информационната системата „МониторСтат“, основана на статистическа база данни от изследвания на Националния статистически институт и други органи на статистиката. Системата е централизирана, уеббазирана, двуезична с два основни модула, предоставящи достъп до индикатори и метаданни от статистически изследвания за национални и европейски стратегии и оперативни програми за периода 2014 - 2020 година.

Функционирането на системата осигурява възможност за:

  • усъвършенстване на процесите по стратегическо планиране, мониторинг на изпълнението на национални и европейски стратегии и вземане на управленски решения за изпълнението на политики чрез разработване на статистическа рамка, процедури и система за събиране на информация
  • осигуряване на текущ мониторинг на индикаторите за резултат по оперативните програми за програмния период 2014 - 2020 година
  • реализиране на стратегическите цели за електронно управление и устойчивост на предоставяната от НСИ информация за оценка на изпълнението на целите по европейски и национални стратегии
  • повишаване на административния капацитет на държавните институции
  • развитие на електронното управление
  • намаляване на хартиения документооборот, което ще се отрази благоприятно на опазването на околната среда.

С реализацията на проекта се цели подобряване на достъпа до актуални статистически данни, повишаване на осведомеността на държавните институции, бизнеса и обществото за изпълнението на националните и европейските стратегии и програми и възможност за активно участие на гражданското общество и медиите в процесите на вземане на решения чрез предоставяне на надежден и достъпен източник на информация.